Algemene verkoopvoorwaarden

Navigarde.nl is één van de online concepten van Navigarde
Navigarde is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Venlo onder nummer 87397188
Navigarde is een geregistreerd handelsmerk onder nummer 1049662

Artikel 1: Algemeen

 1. 1.1 Deze verkoopvoorwaarden zijn samengesteld door Navigarde te Arnhem (te noemen Navigarde) en zijn van toepassing op alle door Navigarde via haar website of schriftelijk en mondeling gesloten koopovereenkomsten.
 2. 1.2 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze verkoopvoorwaarden gelden uitsluitend voorzover deze schriftelijk met Navigarde zijn overeengekomen, in welk geval de voorwaarden voor het overige van kracht blijven.
 3. 1.3 Door het gebruik van de website van Navigarde en/of het plaatsen van een bestelling aanvaart Koper deze Algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website.
 4. 1.4 Navigarde is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

Artikel 2: Orders en Retouren

 1. 2.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is verzonden naar het door Koper opgegeven (e-mail)adres.
 2. 2.2 Koper en Navigarde komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.
 3. 2.3 Navigarde zal de gekochte zaken, direct na ontvangst van opdracht en betaling leveren, tenzij hieromtrent andere afspraken werden gemaakt. Eventuele andere opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn.
 4. 2.4 Navigarde heeft het recht om bij uitblijven van leveringen van haar leveranciers de opdracht tot leveren te annuleren door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Koper.
 5. 2.5 De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De klant dient Navigarde wel te informeren dat hij/zij gebruik wil maken van het herroepingsrecht en kan daarvoor het herroepings-formulier gebruiken dat bij de orderbevestiging is gevoegd. De klant heeft na annulering nogmaals 14 dagen om het product retour te sturen. De klant krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de klant. Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan ons geretourneerd worden. Wanneer het een rechtmatige herroeping betreft, wordt vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van retourzending teruggestort.
 6. 2.6 Conform Europese wetgeving is navigatie-software waarvan de verzegeling is verbroken uitgesloten van het herroepingsrecht.
 7. 2.7 Eveneens is geen teruggave mogelijk van goederen die speciaal in opdracht van de klant worden geproduceerd. Goederen met een bepaalde houdbaarheidsdatum en goederen, die onderhevig zijn aan sterk fluctuerende prijzen.
 8. 2.8 Goederen worden verzekerd aan de klant verzonden. Bij schades dienen deze binnen 2x 24 uur na ontvangst bij Navigarde te worden gemeld. Meldingen die later binnen komen kunnen niet in behandeling worden genomen. Navigarde zal de beschadigde producten indien mogelijk direct voor nieuw vervangen, zonder kosten voor de ontvanger. Melding van schade dient te alle tijde direct bij ontvangst aan de vervoerder te worden gemeld, aangezien anders geen verhaal meer mogelijk is.
 9. 2.9 De klant kan de order, voordat deze verstuurd is, kostenloos annuleren. Het bedrag wordt binnen 3 werkdagen terugbetaald zonder aftrek van kosten. Zijn de goederen reeds verzonden; zie 2.5.

Artikel 3: Geldigheid

 1. 3.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang deze op de website staan vermeld en/of zolang de voorraad strekt.
 2. 3.2 Informatie, afbeeldingen, mededelingen, mondeling, telefonisch, e-mail, via fax of anderszins verstrekt en opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de artikelen worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven of gedaan. Aangezien Navigarde in veel gevallen voor deze informatie weer afhankelijk is van haar leveranciers kan Navigarde niet garanderen dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etcetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 4: Prijzen en overige condities

 1. 4.1 Alle prijzen zijn inclusief BTW, tenzij expliciet anders staat aangegeven.
 2. 4.2 De prijzen zoals vermeld zijn de op dat moment geldende prijzen. Deze kunnen zonder verdere opgave van reden worden gewijzigd. Zodra orders zijn bevestigd met de daarbij behorende prijzen en condities zijn de prijzen vast!
 3. 4.3 Speciale Aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding.
 4. 4.4 Offertes voor inbouw van navigatiesystemen zijn altijd exclusief eventuele speciale voorzieningen aan de auto, zoals zogenaamde API's, Canbus Interfaces, inbouwramen, speciale steunen en andere voorzieningen.
 5. 4.5 Betalingen aan Navigarde verband houdende met enige overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, dienen te geschieden in Euro's zonder enige aftrek. Betalingen bij voorkeur op de rekening van Navigarde bij de Rabobank Bank nummer 1414.77.571.
 6. 4.6 Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs, tenzij dit bij het product specifiek anders word aangegeven. Voor verzending buiten Nederland gelden speciale tarieven. De verzendkosten staan op de website vermeld. Navigarde geeft de kosten van verzending, die voor rekening van Koper komen, bij de totstandkoming van de overeenkomst aan Koper op. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden kunnen nadere voorwaarden gelden ten aanzien van de verzendmethode en daaraan verbonden kosten. Dit wordt, wanneer hier sprake van is, aan Koper gecommuniceerd.
 7. 4.7 Koper dient aan Navigarde de verschuldigde koopprijs alsmede de verzendkosten direct na ontvangst van de bevestiging te voldoen. Indien betaling langer dan 14 dagen uitblijft is Koper aan Navigarde zonder dat een aanzegging is vereist, wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag, alsmede de buitengerechtelijke incassokosten ten bedrage van 15% van de hoofdsom met dien verstande dat deze kosten ten minste € 34,00 bedragen excl. BTW.
 8. 4.8 Goederen blijven eigendom van Navigarde tot deze door Koper volledig zijn betaald. Vervreemding van deze goederen voordat betaling heeft plaats gevonden is niet toegestaan. Indien Koper in gebreke blijft is Navigarde gerechtigd de zaken waarvan de eigendom is voorbehouden bij Koper op diens kosten op te halen.

Artikel 5: Garantie en informatie

 1. 5.1 Indien van toepassing gelden voor de door Navigarde geleverde artikelen de algemene garantievoorwaarden. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant danwel de importeur op haar producten wordt vastgesteld. De klant kan voor de eventuele garantieclaims terecht bij de fabrikant of de door de fabrikant aangegeven serviceadressen. De transportkosten, om het defecte artikel op te sturen naar de leverancier, komen voor rekening van de klant. De transportkosten voor het retoursturen van het gerepareerde artikel naar de klant, komen voor rekening van de leverancier. Indien na onderzoek blijkt dat het ontstane defect is ontstaan door onjuist/ondeskundig gebruik, komt het artikel niet in aanmerking voor garantie en kunnen onderzoekskosten in rekening worden gebracht.
 2. 5.2 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kunt u geen garantie verkrijgen bij de volgende schadegevallen: Gebroken schermen; Schade als gevolg van ondeugdelijk gebruik; Vocht- of waterschade; Bij verbruiksproducten (accu's/batterijen, LCD/TFT achtergrondverlichting, autoladers, thuisladers etc.); Indien er veranderingen in of aan het artikel zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Navigarde of de fabrikant zijn verricht; Indien gebreken aan het artikel het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; Indien beschadiging aan het artikel is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud van de zijde van Koper; Bij navigatiesystemen vervalt de garantie indien gebruik gemaakt wordt van illegaal gekopieerde CD's.
 3. 5.3 Navigatiesystemen zijn afhankelijk van een aantal externe factoren, zoals GPS signalen en landensoftware: Navigarde is niet verantwoordelijk voor onjuiste werking doordat ontvangst van GPS signalen niet mogelijk is, zoals in tunnels, nauwe straten, bruggen, nauwe bergpassen of storing in het versturen van de signalen door de satellieten. Navigarde is niet verantwoordelijk voor het ontbreken van straten of andere gegevens, coderingen waardoor wellicht een verkeerde route berekend wordt of andere externe oorzaken. Bij systemen voor vaste inbouw zijn navigatiesystemen afhankelijk van externe signalen in de auto, zoals de zogenaamde speedpuls of tachopuls, alsmede het electrische circuit in de auto, dat per automerk, model en bouwjaar kan verschillen. Navigarde is hiervoor niet verantwoordelijk. Bij sommige auto's zijn speciale zogenaamde API's nodig of Can Bus Interfaces. Navigarde is niet verantwoordelijk voor de goede werking hiervan in combinatie met de externe signalen van de auto. Ook niet als de systemen door Navigarde worden ingebouwd.
 4. 5.4 Indien Navigarde, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het artikel en/of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
 5. 5.5 Koper is gehouden Navigarde te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Navigarde mochten doen gelden.
 6. 5.6 De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Navigarde behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.
 7. 5.7 De inhoud van de website, alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Navigarde op internet, is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Navigarde kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van die informatie. Navigarde is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten, onjuistheden, misverstanden, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander (elektronisch) communicatiemiddel in het verkeer tussen Koper en Navigarde danwel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie. Navigarde sluit voorts iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door haar gegeven adviezen en antwoorden op vragen.
 8. 5.8 Het is mogelijk dat Navigarde op haar website links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Navigarde is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsites waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.
 9. 5.9 In geval van overmacht is Navigarde niet gehouden haar verplichten jegens Koper na te komen, respectievelijk worden haar verplichtingen jegens Koper voor de duur van de overmacht opgeschort. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van leveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enige moment niet beschikbaar zijn van de website.
 10. 5.10 Onverlet de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden zal Navigarde harerzijds niet aansprakelijk zijn voor schade die in redelijkheid voor rekening van Koper dient te blijven; evenmin zal Navigarde, behoudens opzet of grove schuld harerzijds aansprakelijk zijn voor: schade veroorzaakt door vertraging in de levering van de gekochte zaken, winstderving gevolgschade, waaronder begrepen schade welke het gevolg is van het handelen in overeenstemming met beschrijvingen, uitleg, handleidingen of instructies gegeven in de door de leverancier verstrekte gebruiksaanwijzingen.
 11. 5.11 Koper vrijwaart Navigarde terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade die verband houdt met de door Navigarde geleverde zaken.

Artikel 6: Intellectueel Eigendom

 1. 6.1 Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de artikelen en/of met betrekking tot de website berusten bij Navigarde, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
 2. 6.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele) eigendomsrechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken of andere voortbrengselen, alsmede, al dan niet octrooieerbare, technische en/of commerciële know-how, methoden en concepten.
 3. 6.3 Het is Koper niet toegestaan gebruik te maken (waaronder tevens begrepen het aanbrengen van wijzigingen) van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Navigarde, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het artikel zelf.
 4. 6.4 Navigarde verklaart dat naar haar beste weten door haar geen inbreuk wordt gemaakt op in Nederland geldende rechten van intellectuele eigendom van derden. Indien een actie wegens een inbreuk op dergelijke rechten is aangespannen of indien de mogelijkheid daartoe bestaat, kan Navigarde, naar haar keuze, onder meer het betreffende merk of artikel vervangen of wijzigen, dan wel het recht verwerven om het gebruik van dat merk of artikel voort te zetten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen onder terugbetaling aan Koper van de door deze betaalde prijs voor het betreffende artikel, zonodig onder inhouding van een redelijk bedrag aan afschrijving.
 5. 6.5 De website, layout, teksten, foto's en alle onderdelen van de website zijn, met uitzondering van bepaalde hyperlinks, eigendom van Navigarde. Het is niet toegestaan om de website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Navigarde. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Artikel 7: Persoonsgegevens en Privacy

 1. 7.1 Navigarde zal de gegevens van Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid en neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.
 2. 7.2 Navigarde acht het van groot belang om de door Koper verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk te behandelen. Wanneer Koper de website bezoekt en/of een bestelling plaatst worden verschillende gegevens verzameld teneinde Koper een optimale dienstverlening te kunnen bieden.
 3. 7.3 De gegevens van Koper worden door Navigarde geregistreerd in een database, die overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens uitsluitend voor communicatie met haar klanten wordt gebruikt.
 4. 7.4 De website kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacybeleid van deze derden of hun sites heeft Navigarde geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.
 5. 7.5 Het staat Koper immer vrij aan Navigarde te vragen welke gegevens over hem zijn verwerkt. Koper heeft recht op inzage en verbetering van zijn gegevens. Indien Koper zijn gegevens uit de database verwijderd wenst te zien, kan hij zulks schriftelijk per post of e-mail aangeven. Mutaties worden direct ingevoerd en verwerkt.

Artikel 8: Wijzigingen

 1. 8.1 Navigarde behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Artikel 9: Slotbepalingen

 1. 9.1 Op alle leveringen van Navigarde is het Nederlandse recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koop Verdrag.
 2. 9.2 Eventuele geschillen tussen Koper en Navigarde zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij dit ingevolge een wettelijke bepaling van dwingend recht niet is toegestaan.
 3. 9.3 Navigarde neemt indien gewenst de afgedankte producten retour, waar een nieuwe aankoop voor werd gedaan.
 4. 9.4 Klachten kunt u sturen bij voorkeur via e-mail naar info@navigarde.nl, zo kunnen wij uw klachten zo snel mogelijk beantwoorden. U ontvangt binnen 48 uur een reactie. U kunt ook een brief sturen naar Navigarde, John F. Kennedylaan 224, 5981 WX Panningen (NL).